Historia Starożytna

Kultura celtycka (lateńska) w Polsce

Siady kultury celtyckiej (lateńskiej) na ziemiach polskich występują w trzech regionach: na Śląsku Środkowym, w południowej części Górnego Śląska i…

Przemiany kulturowe w Europie w okresie rozpowszechnienia się żelaza

Do upowszechnienia się na dużą skalę żelaza dochodzi na terenach nad- dunajskich w VII - VI w. p.n.e. Okres ten…

Kultura pucharów lejkowatych

W drugiej połowie IV tysiąclecia p.n.e. na naszych ziemiach zaczynają pojawiać się nowe elementy kulturowe nie mające jednak związku i…

Przemiany kulturowe w Europie Środkowej w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza

Jak wskazywaliśmy już poprzednio, momentem przełomowym w historii Europy Środkowej było powstanie w połowie II tysiąclecia p.n.e. kultur ?mogiłowych", które…

Gospodarka, stosunki społeczne i kultura duchowa w paleolicie na ziemiach polskich

Podstawą gospodarczą społeczeństw paleolitycznych było łowiectwo i zbieractwo. W najwcześniejszych okresach rozwoju społeczeństwa ludzkiego występowała przewaga zbieractwa nad łowiectwem, które…

Kultury wczesnej epoki brązu w Polsce

Podstawowe znaczenie u schyłku eneolitu na ziemiach polskich odgrywały kultury ceramiki sznurowej. Podłoże związane z tymi kulturami stanowi podstawę rozwoju…

Celtowie ? zarys ogólny dziejów i kultury

Szczególną rolę w dziejach i rozwoju kultury Europy w drugiej połowie I tysiąclecia p.n.e. odegrali Celtowie, zwani też w źródłach…

Kultura pomorska

Cechami, które przede wszystkim decydują o odmiennym obliczu kultury pomorskiej, są specyficzne elementy obrządku pogrzebowego. Zmarłych chowano z reguły w…

Podstawy chronologii epoki brązu

Na Bliskim Wschodzie (Iran, Syria, Palestyna) wprowadzenie pierwszego metalu ? miedzi ? przypada jeszcze na przełom V i IV tysiąclecia…

Polecamy